Oglądasz posty wyszukane dla słów: analiza pest pestSzukaj:Słowo(a): analiza pest pest
Zestaw nr 1.
1. Pojęcie i zakres analizy strategicznej organizacji.
2. Co odróżnia analizę strategiczną od innych analiz stosowanych w organizacji?
3. Zalety i wady modeli portfelowych.
4. Czynniki decydujące o sile odbiorców w analizie 5 sił Portera.
5. Strategie wynikające z BCG.
Zestaw nr 2.
1. Istota zintegrowanych metod analizy strategicznej.
2. Analiza PEST.
3. Metody scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym.
4. Istota "5 sił Portera".
5. Zakres i metody analizy strategicznej organizacji.
Zestaw nr 3.
1. Istota metody bilansu strategicznego (pojęcie, zakres).
2. Fazy cyklu życia produktu ze względu na sprzedaż/zysk.
3. Metoda luki strategicznej.
4. Portfel zróżnicowany w BCG.
5. Istota macierzy GE.
Zestaw nr 4.
1. Zakres i metody analizy strategicznej otoczenie organizacji.
2. Istota analizy TOWS/SWOT.
3. Istota macierzy BCG.
4. Czynniki decydujące o sile substytutów w analizie 5 sił Portera.
5. Czynniki determinujące długość faz życia produktu.
Zestaw nr 5.
1. Metody delfickie.
2. Czynniki opisujące wymiary ADL.
3. Istota metody KCS.
4. Istota metody analiza łańcucha wartości.
5. Czynniki decydujące o sile konkurencji w branży w analizie 5 sił Portera.
Zestaw nr 6.
1. Istota analizy SPACE.
2. Czynniki decydujące o sile dostawców w analizie 5 sił Portera.
3. Istota Mapy Grup Strategicznych.
4. Zalecenia strategiczne ADL.
5. istota punktowej oceny atrakcyjności w sektorze.
no, i to jak! robiliśmy taką analizę PEST, rysowaliśmy sobie różne strzałki i wpisywaliśmy starannie obliczone procenty. Wszyscy co byli na zajęciach dostali plusy za aktywność. Ogólnie ubaw jak na wiejskim festynie

A jak Cię nie było i nie będziesz miał zwolnienia, to przepadło Ci 15% oceny. Jak się to powtórzy to dostaniesz referat na 10 stron, a za trzecim razem 2,0 w pierwszym terminie.

Czyli jak widać urocze zajęcia
mamy zwrocic uwage na : zastosowanie metody , procedura stosowania, wnioski (met. portfelowe)

nie wiem jak dlug kolo 40 min

An. makrootocz:

-scenariusz

PEST,QUEST,diament PORTERA,analiza luki strateg.

Otoczenie konkur: a. grzebieniowa, punkt. ocena czynnikow zewn,ocena atrakcyjnosci zewn, an pieciu sil POrtera,mapa grup strategicznych

met, analizy potencjalu strategicznego:cykluzycia produktu,kluczowych czynnikow sukcesu, lancucha wartosci Portera

Metody zintegrowane:BCG,Mc Kinsey,Hofer,ADL, SPACE(ta ostatnia raczej tylko na egzamin na 90%)

Strategia koncentracji+4 podstawowe strategierozwojowe (dywersyfikacji + integracji)podstawowe strat relacyjne

strategie wg. ANSOFF - podzial, Porter(model 3-ech strategii, i 4-ech)z tego wynikaja typy strategii kosztowych(krzywa doswiadzczenia-przyczyny), i strategii dyferencjacji wg Portera

strategie przetrwania(produkcyjne itp) i redukcji i wycofywania sie
Podczas briefingu, dotyczącego realizacji zadań przez Straż Graniczną po przystąpieniu Polski do Układu z Schengen Straż Graniczną reprezentowali: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak, zastępca dyrektora Zarządu Granicznego płk SG Andrzej Adamczyk, dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców mjr SG Andrzej Pilaszkiewicz, dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk SG Dariusz Góralski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej mjr SG Tomasz Pest i dyrektor Biura Analiz Strategicznych por. SG Marcin Samsonowicz-Górski.
Komendant Główny Straży Granicznej w czasie spotkania przybliżył zadania, jakie będzie wykonywała Straż Graniczna po wejściu do strefy Schengen.
W roku 2000 przyjęto koncepcję zintegrowanego zarządzania granicą. Zakładała ona stopniową reorganizację Straży Granicznej przed wejściem do UE. Zgodnie z nią na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej po wejściu do Schengen pozostanie ok. 70% funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w tych oddziałach.
Obecnie Straż Graniczna zbliża się do stanu 70% ukompletowania etatowego na granicy wewnętrznej, po to, żeby funkcjonariuszy służących na tej granicy nie przenosić na granicę zewnętrzną UE.
– Po wejściu do Układu z Schengen linia granicy państwowej pozostanie w tym samym miejscu i zadania Straży Granicznej pozostaną prawie takie same, ale z wyłączeniem bezpośredniej fizycznej ochrony granicy państwowej i kontroli paszportowej – zaznaczył Komendant Główny Straży Granicznej. – Nie będą funkcjonować przejścia graniczne, będzie swobodny przepływ osób przez granicę. Jednak ten swobodny przepływ dotyczy obywateli państw Schengen i osób posiadających wizę Schengen – dodał generał.
Konsekwencją zniesienia kontroli granicznej na odcinkach granicy wewnętrznej UE będzie zwiększenie aktywności działań mobilnych Straży Granicznej w strefie nadgranicznej i na obszarze RP. Taktyka działania Straży Granicznej ukierunkowana będzie na osiąganie tych samych celów co dotychczas, ale przy zastosowaniu innych metod oraz środków technicznych. Funkcjonariusze SG będą m.in. dbali o zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, zapobiegali wwozowi materiałów niebezpiecznych i wywozowi zabytkowych dzieł sztuki. Straż Graniczna w strefie nadgranicznej będzie także sprawdzać autentyczność dokumentów, legalność pobytu oraz będzie przeciwdziałać naruszeniu porządku publicznego.

2.a Makro i Mikro otoczenie

Otoczenie przedsiębiorstwa dzielimy na:
• zewnętrzne to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać. Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie określona. Np. akcjonariusze są w pewnym sensie częścią przedsiębiorstwa, ale w innym ujęciu są raczej elementem jego otoczenia. Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy:
o otoczenie ogólne (dalsze, makrootoczenie) - organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Należy do nich pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy.
o otoczenie celowe (bliższe, mikrootoczenie) - składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Obejmuje ono: konkurentów, klientów, dostawców, regulatorów, siłę roboczą, właścicieli, sojuszników strategicznych. Ponieważ wymiary te są związane z konkretnymi organizacjami w środowisku, ich wpływ będzie miał charakter bezpośredni.
• wewnętrzne - składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji. Jego główne składowe obejmują: zarząd, pracowników, kulturę organizacji.
Makrootoczenie, otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie dostosować się do nich. Na makrootoczenie składają się:
• otoczenie ekonomiczne, wynikające z ogólnej kondycji gospodarczej
• otoczenie demograficzne, wynikające ze struktury wiekowej społeczeństwa, struktury płci itd.
• otoczenie prawne, wynikające z przepisów prawa krajowego
• otoczenie międzynarodowe, wynikające z uwarunkowań międzynarodowych (np. cena ropy naftowej)
• otoczenie społeczne, wynikające z panującej mody, stylu życia
• otoczenie technologiczne, wynikające z poziomu rozwoju technicznego i technologicznego
Do sposobów badania makrootoczenia zalicza się:
• ekstrapolację trendów
• metodę scenariuszową
• metodę delficką
W podejściu biznesowym, do analizy otoczenia dalszego używa się także:
analizy ETOP
analizy PEST
analizy PRESTCOM
analizy Stakeholders
analizy klastrów
Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Otoczenie to jest bardziej złożone i dostarcza więcej informacji niż otoczenie ogólne, ponieważ menadżer może rozpoznać czynniki otoczenia szczególnie interesujące organizację. Jest ono również nazywane otoczeniem konkurencyjnym, określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonej branży i na danym geograficznie rynku. Cecha otoczenia konkurencyjnego jest to, że miedzy jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne: podmioty otoczenia konkurencyjnego oddziałują na przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania na te bodźce.
Mikrootoczenie obejmuje :
• konkurentów,
• klientów,
• dostawców,
• regulatorów,
• siłę roboczą,
• właścicieli,
• sojuszników strategicznych.
Mikrootoczenie jest związane z rynkiem lub rynkami, na których działa firma. W jego skład wchodzą wszystkie elementy rynku - od konkurencji poprzez kooperantów po klientów. Ta część rzeczywistości otaczającej firmę ma na nią najbardziej widoczny wpływ, ale także odwrotnie – firma może wpływać na to bliższe otoczenie poprzez odpowiednie zarządzanie, marketing.
Allegato 1

ZMNIEJSZANIE SIĘ LICZBY PSZCZÓŁ W ULACH: MOŻLIWE PRZYCZYNY

Od 1999 roku we Włoszech hodowcy pszczół zgłaszali wysoki współczynnik umieralności pszczół i malejącą ich liczbę w ulach. W pierwszym okresie, szczególnie w okresie wiosennym zjawisko to występowało wraz działalnością agronomiczną związaną z siewem kukurydzy. Dzisiaj natomiast można zdefiniować cztery krytyczne okresy w roku: 1) styczeń – luty: w momencie wznowienia działalności związanych z hodowlą pszczół; 2) marzec-kwiecień: siewy wiosenne; 3) połowa czerwca: prace przy winoroślach; 4) jesień – okres największej inwazji roztoczy varroa.

Zjawisko umieralności pszczół można więc podzielić w zależności od pory roku na:
a) Okresie wiosenno – letni, kiedy rodzina traci pszczoły robotnice z powodu stosowania środków ochrony roślin w ich środowisku, umiera wtedy pewien odsetek dorosłych pszczół, rzadko giną całe rodziny. Powoduje to jednak osłabienie rodziny w najważniejszym momencie roku, to znaczy kiedy pszczoły są niezbędne w pszczelarstwie do produkcji miodu i w rolnictwie do zapylenia upraw, które kwitną w tym okresie. Podobnie gatunki dzikich robotnic, niezbędnych do utrzymania różnorodności biologicznej środowiska mogą odczuć zmniejszoną ilość strategicznego zapylacza jakim jest pszczoła;
b) Okres późnego lata do końca zimy, kiedy roztocza varroa są szeroko obecne w środowisku, z powodów fizjologicznego zmniejszenia obecnego lęgu, a czasami z przyczyn trudnego i często niewłaściwego stosowania środków farmakologicznych w przypadku choroby. W tym okresie, przede wszystkim w ostatnich dwóch latach, oprócz zjawiska zmniejszenia ilości pszczół w ulach, odnotowuje się wysoką śmiertelność rodzin pszczół.

W pierwszym ww. okresie przyczyn umieralności pszczół można doszukać się przede wszystkim w stosowaniu środków ochrony roślin. Większość kuracji fitosanitarnych ma miejsce na wiosnę i latem kiedy pszczoły są w pełnej aktywności. Przypadki śmierci pszczół są głownie spowodowane nieprawidłowym użyciem środków ochrony roślin przez rolników (błędy w dozowaniu, podawanie w okresie kwitnienia, podczas wiatru, nie ścinanie roślinności naturalnej, itp. Porrini et al., 2003). Wiele środków ochrony roślin obecnych na rynku jest niebezpiecznych dla pszczół nawet jeśli są one prawidłowo stosowane. Należą do nich neonikotynoidy (imidaklopryd, klotianidyna, tiametoksam) stosowane do zaprawiania nasion. Te substancje czynne są bardzo trujące dla pszczół i nawet małe ilości negatywnie wpływają na ich zachowanie (Kirchner 1999; Decourtye et al., 2007). Wśród produktów ochrony roślin potencjalnie niebezpiecznych dla pszczół znajdują się również substancje znajdujące się w mikrokapsułkach, ponieważ stosowane na polu, powoli uwalniają substancję aktywną znajdującą się w mikroskopijnych kapsułkach. Substancje te mogą być łatwo zebrane przez pszczoły razem z pyłkiem i w ten sposób znaleźć się w ulu (Olivero et al., 2003). Powoduje to rodzina powolne , ale nieuchronne zatrucia ula. Inną grupą niebezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin są regulatory wzrostu, które nawet stosowane w małych dawkach mogą zaburzyć normalny rozwój pszczół. Z tego powodu wiele hodowców pszczół królowych miało przypadki źle rozwiniętych królowych, które w okresie wiosenno - letnim wykazywały problemy z chodzeniem.

W okresie od późnego lata do końca zimy wiele czynników wpływa na zmniejszania się liczny pszczół w ulach. We Włoszech, podobnie jak w innych państwach, odsetek śmiertelności pszczół pod końca zimy jest bardzo wysoki, waha się od 5-10 % - po nieco powyżej średniej z ostatnich lat – do 90%. Zjawisko to zwane ‶Colony Collapse Disorder” (zjawisko masowego ginięcia kolonii) osiągnęło niezwykle wysoki współczynnik w zimie w larach 006 i 2007 w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jako przyczynę tego zjawiska przyjmuje się przede wszystkim roztocza varroa, nowe choroby lub choroby nagłe, w szczególności nowa odmiana pasożyta nosema (Nosema Cerane), niedawno odkryty wirus (IAPV) i przyczyny środowiskowe, takie jak zatrucia środkami ochrony roślin, zmiany klimatyczne, obecność roślin zmodyfikowanych genetycznie i pól elektromagnetycznych wytworzonych przez telefony komórkowe (Oldroyd, 2007). Czynniki te mogą również łączyć się między sobą i stresować pszczoły, powodując, że są bardziej narażone na pasożyty i choroby (Connor, 2007). Na przykład w przypadku roztoczy varroa, zostało udowodnione, że śmierć rodzin nie jest spowodowana bezpośrednio przez pasożyty, ale również przez choroby wywołane wirusem (APV, DWV), który jest rzadko spotykany w rodzinach niezagrożonych chorobą. Roztocza varroa działają jak wektor wirusa, lecz jak wiadomo są również w stanie zarazić w sposób utajniony przede wszystkim rodziny już osłabione przez inne czynniki, np. stres żywieniowy. Zostało wykazane, że rodziny odżywiające się pyłkami jednokwiatowymi o małej zawartości protein są słabsze i bardziej narażone na pestycydy, od tych, które odżywiają się różnymi pyłkami (Wahl e Ulm, 1983; Schmidt et al., 1987; Oliver, 2007). Podobnie zmiany klimatyczne (global warming) mogą powodować giniecie pszczół. Zgodnie z jedną z hipotez bardziej łagodne zimy ostatnich lat ułatwiły większą liczbę cykli lęgowych również w sezonie zimowym i tym samym większy rozwój roztoczy varroa. Inna hipoteza natomiast wskazuje na fakt, że długie okresy suszy w lecie naruszyły prawidłowy poziom żywienia (w szczególności pyłków) rodzin, powodując, ze są one bardziej narażone na choroby (Connor 2007).W ostatnich latach , przede wszystkim w Europie, zauważa się coraz więcej przypadków zjawiska zmniejszania ilość pszczół w ulach w okresie zimowym. Jest to spowodowane pasożytniczą obecności pierwotniaków Nosema apis w rodzinach pszczelich. Pasożyt nosema apis powoduje na niektórych obszarach i w danych latach śmierć w okresie zimy i wiosny wielu rodzin pszczelich, co negatywnie wpływa na przedsiębiorstwa bartnicze, powodując utratę pierwszego, wiosennego zbioru przeważnie miodu akacjowego. Obecnie w Unii Europejskiej nie jest dozwolone stosowanie chemioterapii w celu przeciwdziałania temu pasożytowi. Ponadto jest możliwa zależność pomiędzy środkami ochrony roślin a chorobami. W ostatnich tygodniach bartnicy sygnalizowali, że obserwują plagę w ulachw Europie, która poprzednio była odnotowana w hodowlach. Z drugiej strony mogą być zauważalne przypadki, w których już osłabiona rodzina przez pasożyty jest bardziej narażona na efekty działania środków ochrony roślin.

SIEW KUKURYDZY I PAMIĘĆ PSZCZÓŁ

Na podstawie informacji udzielonych przez pszczelarzy i na podstawie przeprowadzonych badań została ustalona zależność pomiędzy umieralnością pszczół a siewem kukurydzy. Większość zgłoszonych przypadków śmierci w ostatnich latach (2002-08) miała miejsce w okresie siewu kukurydzy w północnej części Włoch, czyli na obszarach, gdzie w większości prowadzi się taką uprawę. Pierwsze dane, jeszcze nieudostępnione, dotyczące analizy chemicznej wykonanej na próbach pszczół w okresie dwóch lat 2007-2008 w CRA – Jednostce Badawczej ds. Hodowli Pszczół i Jedwabników, wykazują obecność w badanej próbie pszczół śladów substancji, która w dużej mierze przynależy do klasy neonikotynoidów, w szczególności imidakloprydu, klotianidyny, tiametoksamu. Prawie 90% terenów, gdzie uprawiana jest kukurydza znajduje się w północnej części Włoch (dane instytutu badań statystycznych ISTAT 2007), a właśnie na tych obszarach odnotowuje się większość przypadków utraty pszczół przez pszczelarzy. Zgodnie z tym co wykazały niektóre badania przeprowadzone we Włoszech, podczas siewu kukurydzy, z maszyny wysiewającej mogą przedostawać się do środowiska substancje aktywne stosowane w zaprawianiu nasion. Na roślinach i roślinności naturalnie rosnących wokół pól zasianych przez zaprawioną kukurydzę zauważono różne stężenia imidakloprydu (Greatti et al., 2003; 2006). Pszczoły i inne owady zapylające mogą więc łatwo napotkać te substancje, powodujące chroniczne zatrucie lub śmierć. Niektóre badania etologiczne wykazały, że prawie śmiertelne dawki imidakloprydu powodują utratę orientacji i negatywnie wpływają na motorykę i zachowanie społeczne pszczół. Nawet jeśli te objawy ustępują, mogą uniemożliwi pszczołom robotnicom znalezienie drogi powrotnej do ula i jednocześnie spowodować, ze gubią się w środowisku. (Bortolotti et al., 2003; Medrzychi et al., 2003). Inne badania wykazały, że podanie prawie śmiertelnych dawek imidakloprydu narusza umiejętności uczenia się pszczół. (Kirchner, 1999; Decourtye et al., 2007). W okresie wiosennym w rlatach2005 i 2006, CRA – Jednostka Badań ds. Hodowli Pszczół i Jedwabników, Departament Nauki i Technologii Agrośrodowiskowych na Uniwersytecie Bolońskim i Instytut Eksperymentalnej Profilaktyki Zwierzęcej Venezie przeprowadziły eksperymentalne badanie dotyczące śmiertelności i coraz mniejszej ilości pszczół w ulach (w okresie od początku marca do końca maja) Badanie było częściowo finansowane przez Bayer i prowadzone w różnych obszarach regionów Emilia- Romani i Veneto, gdzie była i gdzie nie była uprawiana kukurydza. Opracowanie statystyczne danych wykazało, że śmiertelność pszczół jest związana z obecnością kukurydzy, buraków i soi, natomiast nie jest związana z uprawą winorośli, prawidłowym prowadzenie uli i obecnością pyłków o dużej ilości protein.

WNIOSKI

We Włoszech ocena bazuje przede wszystkim na informacja przekazanych przez bartników ponieważ nie istnieje jeszcze ogólnokrajowa sieć określająca wielkość zjawiska coraz mniejszej ilości pszczół w ulach. Ponadto wraz ze Służbą Weterynaryjną zostały wysłane próbki w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych (chemicznych i patologicznych) wraz z formularzem do wypełnienia (http://www.cra-api.it/online/morie_api.htm). Na podstawie naszych badań oraz informacji otrzymanych od pszczelarzy można ustalić, że:

1. Śmiertelność pszczół we Włoszech można podzielić w oparciu o pory roku: okres wiosenno-letni, późne lato aż do końca zimy;
2. W okresie wiosenno – letnim, przyczynę śmierci pszczół możne upatrywać w stosowaniu środków ochrony roślin do zaprawiania nasion kukurydzy oraz w działaniach prowadzonych na roślinach owocujących i na winoroślach w celu zniszczenia wektora wirusa flavescenza dorata. Szkoda może dotyczyć pewnego odsetka dorosłych pszczół (bee-losses), rzadko wymierają całe rodziny.
3. Późnym latem aż do końca następnej zimy przede wszystkim pasożyty (szczególnie roztocza varroa) powodują śmierć i częste wymieranie całych rodzin pszczół (colony-losses).
4. Czynniki powodujące śmierć pszczół mogą oddziaływać w tym samym czasie, nakładać i kumulować się: rodziny pszczół już ‶zestresowane” obecnością pierwszego czynnika, są bardziej narażone na działanie drugiego. Na przykład śmierć dorosłych pszczół, która miała miejsce podczas stosowania środków ochrony roślin w okresie wiosenno – letnim może osłabić rodzinę pszczół i zwiększając ich podatności na działanie pasożytów pod koniec lata i na początku jesieni. W‼ zestresowanych” rodzinach w zimie dochodzi do zjawiska zmniejszania ilości pszczół w ulach.
5. Na obszarach, gdzie prowadzona jest uprawa kukurydzy istnienie ścisła relacja pomiędzy umieralnością pszczół a siewem. Bartnicy zgłaszają, że na obszarach, gdzie jest duży siew kukurydzy obserwuje się wysoką umieralność pszczół. Współzależność pomiędzy okresem wysiewu i śmiertelnością pszczół została wykazana przez badania prowadzone w 2005 i 2006 roku.
6. Podczas wysiewu kukurydzy zaprawionej substancja czynna może uwolnić się do środowiska poprzez maszynę wysiewającą i zanieczyścić kwiaty, na których siadają pszczoły. Akumulacja substancji aktywnej na roślinności naturalnej otaczającej pola kukurydzy może stanowić przyczynę zatrucia pszczół, które zbierają nektar, pyłki i rosę z tych roślin.
7. Wykazano, że neonikotynoidy jak imidaklopryd w dawkach prawie śmiertelnych mają negatywny wpływ na zachowanie pszczół, w szczególności na ich orientację i uczenie się. Robotnice stykają się z prawie śmiertelnymi dawkami substancji czynnej i potem nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej do ula.

Bibliografia

Bortolotti L., Montanari R., Marcelino J., Medrzycki P., Maini S., Porrini C. (2003). Effects of sub-lethal imidacloprid doses on the homing rate and foraging activity of honey bees. Bulletin of Insectology 56 (1): 63-67.

Connor L. (2007). Parental stress influences how bees enter winter. Bee Culture, August 2007: 36-38.

Decourtye A., Lacassie E., Pham-Delegue M.-H. (2003). Learning performances of honeybees (Apis mellifera L.) are differentially affected by imidacloprid according to the season. Pest Management Science 59: 269-278.

Greatti M., Sabatini A. G., Barbattini R., Rossi S., Stravisi A. (2003). Risk of environmental contamination by the active ingredient imidacloprid used for corn seed dressing. Preliminary results. Bulletin of Insectology 56 (1): 69-72.

Greatti M., Barbattini R., Stravisi A., Sabatini A. G., Rossi S. (2003). Presence of the a.i. imidacloprid on vegetation near corn fields sown with GauchoÂŽ dressed seeds. Bulletin of Insectology 59 (2): 99-103.

Kirchner W. H. (1999). Mad-bee disease? Sublethal effects of imidacloprid (Gaucho ÂŽ) on the behaviour of honeybees. Apidologie 30: 421-422.

Medrzycki P., Montanari R., Bortolotti L., Sabatini A. G., Maini S., Porrini C. (2003). Effects of imidacloprid administered in sub-lethal doses on honey bee behaviour. Laboratory tests. Bulletin of Insectology 56 (1): 59-62.

Oldroyd B. P. (2007). What’s Killing American Honey Bees? PLoS Biol 5(6): e168. doi:10.1371/journal.pbio.0050168

Oliver R. (2007). The skinny and the fat on honey bee nutrition. Bee Culture, August 2007: 22-27.

Olivero C., Schreiber G., Martinez M., Pollini A. (2003). Effetti di fenitrotion microincapsulato nei confronti delle api. L’Informatore Agrario 18: 105-108.

Porrini C., Sabatini A. G., Girotti S., Fini F., Monaco L., Celli G., Bortolotti L., Ghini S. (2003). The death of honey bees and environmental pollution by pesticides: the honey bees as biological indicators. Bulletin of Insectology 56 (1): 147-152.

Scmidt J. O., Thoenes S. C. and Levin M. D. (1987). Survival of honey bees, Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae), fed various pollen sources. Annals of the Entomological Society of America 80: 176-183

Whal O. and Ulm K. (1983). Influence of pollen feeding and physiological condition on pesticide sensitivity of the honey bee Apis mellifera carnica. Oecologia 59: 106-128.
http://www.epa.gov/pesticides/about/intheworks/honeybee.htm

Pesticide issues in the works: honey bee colony collapse disorder

Current as of October 2008

The honeybee is essential for crop production, particularly for specialty crops such as nuts, berries, fruits and vegetables. Honeybees pollinate over 90 commercial crops, so that the plants can reproduce and provide the abundance and variety of foods we enjoy. According to USDA, honeybees pollinate about one-third of the human diet, and pollination is responsible for $15 billion in added crop value.

Discovering a problem
During the winter of 2006-2007, some beekeepers began to report unusually high losses of 30-90 percent of their hives. As many as 50 percent of all colonies reported lost demonstrated symptoms inconsistent with any known causes of honeybee death – sudden loss of a colony’s worker bee population with very few bees found near the colony. The queen and brood (young) remain, and the colonies had relatively abundant honey and pollen reserves but the hive cannot sustain itself without worker bees and would eventually die. This phenomenon has been called Colony Collapse Disorder (CCD) because of its sudden onset. Further investigation suggests that these outbreaks may have been occurring for the last two years and periodically for several decades.

Why it's happening
Current theories about the cause(s) of Colony Collapse Disorder (CCD) include:

*increased losses due to the invasive varroa mite (a pest of honeybees);
*new or emerging diseases such as Israeli Acute Paralysis virus (IAPV);
*pesticide poisoning through exposure to pesticides applied to crops or for in-hive insect or mite control;
*potential immune-suppressing stress on bees caused by one or a combination of factors.
This last theory is the most highly suspected cause of CCD. Stressors may include poor nutrition, drought, and migratory stress brought about by the increased need to move bee colonies long distances to provide pollination services.

What is being done
In 2007, the U.S. Department of Agriculture established a CCD Steering Committee with representatives from other government agencies, academia, beekeepers, professional organizations, and other stakeholders. EPA is an active participant in the CCD Steering Committee. The Steering Committee has developed the Colony Collapse Disorder Action Plan (PDF) http://www.ars.usda.gov/is/br/ccd/ccd_actionplan.pdf (28 pp, 2MB, About PDF). http://www.epa.gov/epahome/pdf.html
The plan has four main components:

1.Survey/Data Collection to determine the extent of CCD and the current status of honeybee colony production and health;
2.Analysis of Bee Samples to determine the prevalence of various pests and pathogens, bee immunity and stress, and exposure to pesticides;
3.Hypothesis-Driven Research on four candidate factors including new and reemerging pathogens, bee pests, environmental and nutritional stresses, and pesticides; and
4.Mitigative/Preventive Measures to improve bee health and habitat and to counter mortality factors.

What EPA is doing
EPA is responsible for evaluating all pesticides to ensure their use will not pose unreasonable adverse effects to man or the environment. As part of the evaluation process, EPA reviews standard bee toxicity data and, where warranted, may require additional testing. The Agency also requires labeling that contains both advisory and mandatory bee protection language to restrict the use of certain pesticides that are toxic to bees.

Because of these responsibilities, EPA is focusing on the elements of the Action Plan that address pesticide exposure and the possibility that pesticides are a contributing factor in CCD. If there are actions identified that EPA can take to prevent CCD, we will be ready to take the appropriate steps.

For more information
*Find out more about colony collapse disorder from the USDA Agricultural Research Service. http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=15572
*Additional information about EPA efforts to protect bees, including docket links http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/protectbees_fs.html

Tłumaczenie:

Problemy związane z pestycydami a CCD

Aktualizacja październik 2008

Pszczoła miodna jest istotna dla produkcji plonów rolnych, szczególnie takich jak orzechy, jagody, owoce i warzywa. Pszczoły miodne zapylają ponad 90 rodzajów komercyjnych upraw, w wyniku czego rośliny wydają nasiona oraz dostarczają różnorodnej żywności. Według USDA (Amerykański Departament Rolnictwa), zapylanie przez pszczołę miodną dotyczy około jednej trzeciej ludzkiej diety, z zapylaniem jest też związana wartość dodana upraw w wysokości 15 miliardów USD

Odkrywanie problemu
Podczas zimy 2006-2007, pszczelarze zaczęli zgłaszać niezwykle wysokie straty, wynoszące 30-90 procent rodzin pszczelich. Aż 50 procent wszystkich spadłych rodzin wykazywało symptomy, które nie odpowiadały jakimikolwiek znanym przyczynom śmierci pszczół - nagły spadek liczebności robotnic, przy bardzo nielicznych martwych pszczołach znajdywanych w pobliżu uli.. Pozostaje matka i czerw (młode pszczoły), a rodzina ma stosunkowo obfite zapasy miodu i pyłku, ale z powodu braku robotnic nie jest w stanie utrzymać się przy życiu.. To zjawisko zostało nazwane Colony Collapse Disorder (CCD) z powodu jego nagłego występowania. Dalsze badania sugerują, że podobne zjawiska mogły występować w poprzednich dwóch latach a także okresowo przez parę dekad.

Przyczyny
Aktualne teorie na temat przyczyn CCD dotyczą:
*zwiększonych strat spowodowanych pasożytem pszczoły miodnej, varroa destructor
*nowych, pojawiających się chorób takich jak izraelski wirus ostrego paraliżu (IAPV);
*pestycydów aplikowanych dla ochrony plonów, jak też do kontroli pasożytów i szkodników w ulach;
*potencjalnego immunosupresyjnego wpływu stresu wywoływanego przez jeden czynnik lub kombinację kilku.
To ostatnia teoria przedstawia najbardziej prawdopodobną przyczynę CCD. Czynniki stresowe mogą dotyczyć np. niewłaściwego odżywiania, suszy, przewożenia pszczół na duże odległości w ramach usług zapylania.

Działania
W 2007, Amerykański Departament Rolnictwa założył Komitet do spraw CCD z udziałem przedstawicieli innych agencji rządowych, naukowców, pszczelarzy, profesjonalnych organizacji, i innych zainteresowanych. EPA jest aktywnym uczestnikiem tego komitetu.. Komitet przedstawił plan działania (PDF)
< http://www.ars.usda.gov/is/br/ccd/ccd_actionplan.pdf >(28 pp, 2MB, O PDF )< http://www.epa.gov/epahome/pdf.html >.
na który składają się cztery główne komponenty:
1.Zbieranie danych celem określenia zasięgu CCD i aktualnego stanu produkcji pszczelarskiej i zdrowia pszczół
2.Analiza próbek pszczół, by określić występowanie różnych pasożytów i patogenów, odporności pszczół, stresu i ekspozycji na pestycydy
3.Badania oparte na hipotezach dotyczących czterech potencjalnych przyczyn, w tym nowych i ponownie występujących patogenów, pasożytów, stresu środowiskowego i żywieniowego oraz pestycydów
4.Środki zaradcze i zapobiegawcze dla poprawy zdrowia pszczół i stanu środowiska, aby przeciwstawić się czynnikom wywołującym straty w rodzinach pszczelich.

Co robi EPA
EPA (Agencja Ochrony Środowiska) jest odpowiedzialna za ocenę wszystkich pestycydów, aby zapewnić, że ich użycie nie będzie mieć nadmiernie szkodliwych skutków dla człowieka albo środowiska naturalnego. Jako część procesu oceny, EPA analizuje standardowe dane dotyczące szkodliwości dla pszczół, i w uzasadnionych przypadkach domaga się dodatkowych badań. Agencja również wymaga stosowania etykiet uwzględniających zarówno zalecaną jak i wymaganą prawnie ochronę pszczół, aby ograniczyć użycie pewnych pestycydów, które są dla pszczół toksyczne.

Ze względu na taki zakres odpowiedzialności, EPA koncentruje się na tych elementach planu działania, które dotyczą ekspozycji na pestycydy i ich potencjalnego przyczyniania się do CCD. Jeśli zostaną określone działania, które EPA może podjąć by zapobiec CCD, jesteśmy gotowi podjąć odpowiednie kroki.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
podsumowanie powyższych badań, materiałów i informacji - autor: Frynia z Polanki na nastepnej stronie tego tematu:
http://bartnik.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=25&start=10
Jakich programów NIE instalować? Są programy, których celem jest odwrotne działanie w stosunku do oferowanego, zapuszczanie szpiegów, reklamy i pop-upy! Należy się wystrzegać pozycji z TEJ kolekcji. To co linkuję tu to sprawdzona i rzetelna porcja. NIE szukać mało znanych i tajemniczych progsów!
Nie instalować darmowych pasków narzędzi które w tle instalują różne śmieci.
Czasami podczas przeglądania stron wyskakuje pop-up z informacją, że znaleziono u Ciebie x-błędów krytycznych, oraz że ten program to naprawi, nie ściągać!!! Zadaniem tych programów jest instalacja szpiegow.
Zmienic IE na Opere, Firefoxa, Mozille bądź Netscape'a które znakomicie radzą sobie z robactwem komputerowym.

Hijackthis

Rewelacyjny program pozwalający na uporanie się ze złośliwym oprogramowaniem np. podmieniającym stronę startową przeglądarki internetowej. Program umożliwia wyszukanie komponetów takich jak dodatkowe paski narzędzi (toolbars), kontrolki ActiveX, dialery, programy szpiegujące itd. Wyniki wyszukiwania są prezentowane w postaci logu podzielonego na cztery części: R - wpisy w rejestrze dot. domyślnej strony startowej i strony wyszukiwania, F - wpisy do plików uruchamianych przy starcie systemu, N - analogicznie jak R ale dla Netscape i Mozilli oraz O - pozostałe ustawienia. Każdy z wykrytych wpisów, komponentów czy programów można naprawić bądź usunąć. Log można też zapisać do pliku w celu późniejszej analizy bądź konsultacji z ekspertem.
Log można przesłać również na forum celem sprawdzenia
Program można pobrać TUTAJ
Interpretacja:
-----R0, R1, R2, R3 - Strony startowe i wyszukiwarki IE
-----N1, N2, N3, N4 - Strony startowe i wyszukiwarki Mozilli i Netscape'a
-----F0, F1, F2, F3 - Autostart programów z plików WIN.INI i SYSTEM.INI
-----O1 - Przekierowania w pliku HOSTS
-----O2 - BHO czyli Browser Helper Objects
-----O3 - Paski narzędziowe w IE
-----O4 - Autostart programów z kluczy rejestru lub folderu Startup
-----O5 - Ikona Opcji Internetowych NIE widoczna w Panelu sterowania
-----O6 - Opcje Internetowe IE zablokowane przez "Administratora"
-----O7 - Edytor rejestru Regedit zablokowany przez "Administratora"
-----O8 - Dodatkowe opcje w menu prawokliku w IE
-----O9 - Dodatkowe przyciski w głównym pasku narzędziowym lub dodatkowe opcje w menu "Narzędzia" w IE
-----O10 - Integracja szpiegów z łańcuchem Winsock
-----O11 - Dodatkowa grupa w Opcjach Internetowych w zakładce Zaawansowane
-----O12 - Pluginy wpuszczone do IE
-----O13 - Domyślne prefixy IE
-----O14 - 'Reset Web Settings' hijack
-----O15 - Strony www w "Zaufanych Witrynach"
-----O15 - Zmieniona wartość ProtocolsDefaults
-----O16 - Kontrolki ActiveX
-----O17 - Podmiana serwerów DNS na szkodliwe
-----O18 - Extra protokoły i protokoły zmienione przez szpiegów
-----O19 - User style sheet hijack
-----O20 - AppInit_DLLs Windows 2000/XP/2003
-----O20 - Winlogon Notify Windows 2000/XP/2003
-----O21 - ShellServiceObjectDelayLoad
-----O22 - SharedTaskScheduler
-----O23 - Usługi niestandardowe Windows 2000/XP/2003

Ad-Aware SE Personal 1.05

Jet to w tej chwili najlepszy program do zabezpieczania przy włączonym Ad-Watch i do usuwania wszelkich szkodników typu adwre, malware, spyware, z komputera.
Niedawno instalowałeś system?
chodzi ci powoli i ociężale?
Antyvir. nie wykrył wirusów?
Masz na pewno jedego lub kilka szkodników.
Niektóre naprawde zlośliwe, blokują stronę startową przeglądarki, wyłączają przywracanie systemu bądż uszkadzają inne procesy.
Program można pobrać TUTAJ
Spolszczenie do programuTUTAJ

Spyboot Search & Destroy

To super program i na dodatek ... darmowy! Rzetelne wykrywanie plus mnóstwo opcji dodatkowych typu Backup całego rejestru, ochrona IE a nawet całego systemu. Całe bogactwo tweaków kryje się w zaawansowanym widoku (Mode >>> Advanced Mode).

Program TUTAJ

Hitman Pro

Wschodzi absolutna gwiazda programow anty-spy-ad-i- inne-ware
Progs który jest kompilacją wielu programów tego typu.
To potęzny kombajn, zawiera w sobie takie programy jak:
Ad-Aware SE (6.2) Personal, Plus + Professional
Spy Sweeper 3 (trial, po 30 dniach się wyłącza)
Spybot Search & Destroy 1.3
CWShredder 2.14
SpywareBlaster
Spyware Block List
Trend Micro Sysclean Package
McAfee SuperDAT VirusScan
Jest tylko jeden problem, ten program jest w wersji Holenderskiej mimo to intuicyjnie można go zainstalować.
Program TUTAJ

Pest Exterminator (PE)

Bardzo ciekawy i przejrzysty program zajmujący malo miejsca, który powinien znaleść się w każdym komputerze.

Opis i download TUTAJ

Spyware Blaster (freeware)

Zapobiega on instalacji groźnych spyware ActiveX. Swą wiedzę o "niebezpiecznych" ActiveX czerpie ze specjalnej bazy danych. Nie przeszkadza natomiast "przyjaznym" kontrolkom ActiveX tak że twój browserek nadal będzie pracował poprawnie! Oczywiście nadal będą wyskakiwały okienka pytające o instalkę ActiveX. Olać to! W rzeczywistości Internet Explorer nigdy nie ściągnie i nie puścić w ruch tego typu ActiveX bo jest blokada w rejestrze! Dodatkowo blokuje spyware ActiveX controls nawet gdy są już zainstalowane w systemie.
Ponadto progs ten tworzy snapshot systemu w "czystym stanie". Możesz go potem wykorzystać by odwrócić zmiany wprowadzone przez spyware i hijackery browsera. Ta opcja pracuje na podobieństwo System Restore windy Me i XP. Opis użytkowania SpywareBlastera jest TUTAJ.

Program TUTAJ

Błędy instalacyjne:
1. Jeśli pojawi się komunikat "MSCOMCTL.OCX nie znaleziony" to należy ściągnąć MSCOMCTL Installer
2. Jeśli pojawi się komunikat "brak msvbvm60.dll" to należy ściągnąć vbrun60sp5.exe

Spyware Guard (freeware)
Znakomite uzupełnienie do Spyware Blastera. Pracuje na podobieństwo programu antywirusowego. "Czuwa" w tle skanując pliki zanim zostaną otwarte. Zapobiega instalacji spyware.
Program TUTAJ

WinPatrol (freeware, wersja Plus trial)
Wykrywa Adaware, Spyware, szkodliwe integracje BHO z IE, wirusy, podmiany stron startowych, modyfikacje pliku HOSTS. Filtruje Cookies.
Program TUTAJ

E-SPYAD i Spyware Block List File - 2 darmowe pliki rejestru wprowadzające na listę Restricted sites (Zabronione Witryny) w Internecie Explorerze spis adresów stronek i domen szpiegów, reklam i innych śmieci. Po zintegrowaniu tejże listy z rejestrem Windows szpiegowskie stronki nie będą mogły użyć cookies, kontrolek ActiveX, apletów Javy, skryptów by shackować twojego kompa.
Pierwszy plik
Drugi plik

SpySites (freeware, wersja Pro płatna)
Podobna funkcja jak SpywareBlaster. Dodaje kilka tysięcy stron szpiegowskich na listę Restricted sites (Zabronione Witryny) w Internecie Explorerze.

Jak zwykle TUTAJ

>
Podobne podstrony: Analiza ekonomiczno finansowa w ujeciu praktycznym
Analiza i interpretacja fragmentu dzieła literackiego
Analiza poezji współczesnej Szkice interpretacyjne
Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach
analiza struktury funkcjonowania jezyka reklamy
analizowania i prognozowania kondycji ekonomicznej przedsiebiorstw
Analiza danych rynkowych i marketingowych
Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem
ANALIZA INWESTYCJI I ZARZĄDZANIE PORTFELAMI T
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T
Analiza techniczna rynków terminowych
Analiza wiersza Tadeusza Różewicza
amplitunera philips amplituner
Amilo Pro 2085
Amerykańskie utwory biograficzne
Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »